Algemene voorwaarden van Freelance Fair BV

1. DEFINITIES

Aan de woorden die met een hoofdletter zijn geschreven wordt de hiernavolgende betekenis toegekend:

FF: Freelance Fair BV gevestigd aan de Lloydstraat 210, 3024EA te Rotterdam, geregistreerd bij de KvK onder nummer: 24433449.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf het Platform bezoekt.

Gebruiker: iedere Bezoeker die zich op de Website met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als Freelancer of Opdrachtgever, zijn persoons- en contactgegevens op het aanmeldformulier heeft bevestigd, daarna de Voorwaarden aangeboden heeft gekregen en de Voorwaarden expliciet (opt-in) heeft geaccepteerd teneinde een overeenkomst met FF te sluiten waar de Voorwaarden deel van uitmaken teneinde al dan niet tegen (periodieke) betaling van een vergoeding toegang te krijgen tot het Gebruikersgedeelte.

Freelancer: iedere natuurlijke persoon die handelend in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf (al dan niet via tussenkomst van een personal holding) op de arbeidsmarkt zijn arbeid, kennis en/of kunde aanbiedt voor beperkte periodes of anderszins op projectbasis met als doel meerdere klanten per jaar (tegelijk) te bedienen zonder met hen in een loondienstbetrekking te geraken.

Opdrachtgever: iedere onderneming die op de arbeidsmarkt voor beperkte periodes of anderszins op projectbasis arbeid vraagt met als doel professionals resp. ZZP'ers tijdelijk aan zich te binden. Incidenteel kan een Freelancer tevens kwalificeren als Opdrachtgever. Een Opdrachtgever kan afhankelijk van de aard van zijn onderneming incidenteel of voortdurend actief zijn als Intermediair.

Intermediair: iedere Opdrachtgever die – zulks ter exclusieve beoordeling van FF – actief is in de arbeidsbemiddeling en/of de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, in ieder geval maar niet uitsluitend zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) art. 1 lid b en c. Hieronder vallen ook uitzendbureaus, detacheerders en werving en selectie bureaus voor de werving van ad-interim professionals. Incidenteel kan een Freelancer tevens kwalificeren als Intermediair onder de Voorwaarden.

Businesspartners: verzamelbegrip voor Wederpartijen die geen Gebruiker zijn. Er zijn vijf typen Businesspartners: Premiumpartners, Supremepartners, Softwarepartners, Contentpartners en Advertentiepartners. Nadrukkelijk kan sprake zijn van de situatie dat een Businesspartner (veelal een rechtspersoon) een arbeidsrelatie heeft met een of meerdere Gebruikers die altijd natuurlijke personen zijn.

Premiumpartner: partij die afnemer is van premium privileges, privileges die nader gedefinieerd staan in de betreffende overeenkomst. Premiumpartners kwalificeren te allen tijde als Werkgevergebruiker, omdat zij verondersteld worden medewerkers in dienst te hebben die als Werknemergebruiker actief zijn op het Platform.

Supremepartner: partij die afnemer is van supreme privileges, privileges die nader gedefinieerd staan in de betreffende overeenkomst. Supremepartners kwalificeren te allen tijde als Werkgevergebruiker, omdat zij verondersteld worden medewerkers in dienst te hebben die als Werknemergebruiker actief zijn op het Platform.

Softwarepartner: partij betrokken bij de technische doorontwikkeling van het Platform door ICT diensten of producten te leveren.

Contentpartner: partij betrokken bij de inhoudelijke en informatieve doorontwikkeling van het Platform door Content te leveren.

Content: alle geschreven tekst, audio-, video- en fotomateriaal inclusief Geplaatste Opdrachten, Reacties, Reviews, aangeleverde logo's, cv's, geplaatste bijdragen op het forum en prikbordadvertenties of –bijdragen die ter beschikking van FF is gesteld met als doel publicatie op de Website resp. verspreiding onder Gebruikers.

Advertentiepartner: partij die tegen betaling in staat wordt gesteld zichzelf te presenteren aan Bezoekers en Gebruikers, door middel van het verspreiden van Content zoals bijvoorbeeld commerciele (delen van) emails, banneradvertenties, advertorials, sponsored content, native advertising, enz.

Wederpartij: iedere wederpartij van FF in overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn. Als Wederpartij kunnen in ieder geval kwalificeren Gebruikers en Businesspartners.

Platform: alle websites en andere online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) in eigendom of beheer van FF, waaronder ook begrepen de Website en (delen van) websites van derden met wie FF een overeenkomst heeft ter zake van de invulling van (dat deel van) die website(s).

Website: alle webpagina's op de internetdomeinen Freelance.nl en Freelance.be alsmede alle delen van online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) voor zover die in eigendom en beheer zijn van FF.

Gebruikersgedeelte: het gedeelte van de Website en speciale functionaliteit op de Website voorzover uitsluitend toegankelijk voor Gebruikers na invoering van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt onder andere (maar niet uitsluitend) voor alle delen van het Platform die door FF zijn ingericht om:

 1. klant-, persoons-, contact-, contract-, facturatie- en betalingsgegevens te beheren noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen FF en Wederpartij en/of
 2. profielgegevens en andere content van Wederpartijen te ontvangen en beheren alvorens deze ten behoeve van Wederpartij te publiceren op het Platform en/of
 3. te Plaatsen, alsmede Opdrachten te wijzigen en anderszins te bewerken en beheren en/of
 4. te Reageren, alsmede Reacties te wijzigen, aan te vullen en anderszins te beheren en/of
 5. een Wederpartij in staat te stellen persoonlijke pagina's vrij in te richten teneinde zichzelf te presenteren richting Bezoekers of andere Gebruikers.
 6. alle API's die gebruikt kunnen worden door Wederpartijen om meer geautomatiseerd gebruik te maken van de functionaliteit beschikbaar in het Gebruikersgedeelte.

Plaatsen: het indienen van een Opdracht door een Wederpartij bij FF met als doel deze door publicatie onder de aandacht te brengen van Bezoekers. Het plaatsen van advertenties op het advertentieprikbord en stellingen en reacties op het discussieforum op het Platform valt niet onder deze definitie.

Opdracht: een concrete vraag naar de tijdelijke terbeschikkingstelling van arbeid.

Reactie: het te publiceren resultaat van Reageren bestaande uit tekst en bijlagen. Reacties worden door FF gepubliceerd op het platform. Het plaatsen van advertenties op het advertentieprikbord en stellingen en reacties op het discussieforum op het Platform valt niet onder deze definitie.

Reageren: het schrijven, bewerken en uiteindelijk ter publicatie via de website versturen van een bericht, ter zake van een specifieke Opdracht aan een Opdrachtgever door een Freelancer of Intermediair. Reageren kan publiek waarbij de Reactie volledig leesbaar is voor andere Bezoekers en Reageren kan privé waarbij de Reactie beperkt leesbaar is voor andere Bezoekers. Het plaatsen van stellingen en reacties op het discussieforum op het Platform valt niet onder deze definitie.

Profielpagina's: alle webpagina's die een Gebruiker in het Gebruikersgedeelte ingevuld zijn en die dienen om de Wederpartij te presenteren aan Bezoekers.

Review: een beoordeling door een Gebruiker van een Opdrachtgever, Intermediair of Freelancer op basis van de ervaring die die Bezoeker heeft met de betreffende marktpartij. Een Review kan hebben (a) kwantitatieve elementen (waardering in de vorm van een cijfer), (b) kwalitatieve elementen (tekstuele toelichting) en (c) visuele elementen (foto's en filmpjes).

Widget: software ontwikkeld door FF bedoeld om te plaatsen op de eigen website van een Freelancer, Intermediair of Opdrachtgever met als doel bezoekers van die website te attenderen op (a) de kwantitatieve waardering van Wederpartij door Bezoekers en (b) de aanwezigheid van Reviews ter zake van Wederpartij op de Website.

Werkgevergebruiker: onderneming die actief is in de arbeidsbemiddeling en/of de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, in ieder geval maar niet uitsluitend zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) art. 1 lid b en c en die in de uitoefening van zijn bedrijf gebruik maakt van medewerkers en/of freelancers. Premiumpartners en Supremepartners kwalificeren te allen tijde als Werkgevergebruiker, omdat zij verondersteld worden medewerkers in dienst te hebben die als Gebruiker actief zijn op het Platform.

Werknemergebruiker: natuurlijke persoon die de facto actief is ten behoeve van, namens of in opdracht van een onderneming die actief is in de arbeidsbemiddeling en/of de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (in ieder geval maar niet uitsluitend zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) art. 1 lid b en c) en die Gebruiker is.

Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Freelance Fair BV (KvK: 24433449).

2. ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID

 1. FF drijft een onderneming die als doel heeft in de volgende marktbehoefte te voorzien:

  1. de totstandkoming van overeenkomsten tussen Freelancers en Opdrachtgevers door Opdrachten te publiceren op het Platform en te faciliteren in contacten tussen vragers naar en aanbieders van tijdelijk werk;
  2. de belangen van Freelancers en Opdrachtgevers waar zij kan optimaal te behartigen;
  3. voor personen die overwegen Freelancer te worden bij te dragen aan de vorming van een realistisch beeld van de voor- en nadelen alsmede de kansen en risico's van het zelfstandig ondernemerschap;
  4. Freelancers en Opdrachtgevers anderszins te ondersteunen met voor hen relevante producten en diensten in de breedste zin van het woord.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die FF in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Gebruikers, Businesspartners en andere Wederpartijen. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het Platform.

3. VERPLICHTINGEN FF

 1. In de uitvoering van haar dienstverlening is FF gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat FF vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en FF te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

 2. FF spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Gebruikers en Businesspartners. Onderdeel van een relevante gebruikerservaring is helderheid over de meest voorkomende rol die Gebruikers spelen op de markt. Hiervoor heeft FF drie standaard classificaties: Freelancer, Opdrachtgever en Intermediair. Op basis van de gegevens die Gebruikers opgeven bij registratie en het invullen van hun Profielpagina's, alsmede gegevens uit externe bronnen, classificeert FF iedere Gebruiker als Freelancer, Opdrachtgever of Intermediair.

 3. FF spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal FF trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Bezoekers en Wederpartijen hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.

 4. FF zal zich inspannen teneinde misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat FF soms fake Gebruikers en fake Opdrachten mengt tussen echte Gebruikers en Opdrachten, om eventueel misbruik op te sporen.

 5. Als FF misbruik als bedoeld in lid 4 constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij FF bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKERS

 1. De Gebruiker die via het Platform een overeenkomst met FF sluit door via het Platform een aanbod van FF voor een al dan niet betaalde dienst te hebben aanvaard, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst maar ook de gegevens die worden gepubliceerd op Profielpagina's te corrigeren. Zolang er een overeenkomst tussen FF en Gebruiker bestaat heeft Gebruiker de plicht om wijzigingen in zijn persoons-, contact-, vestigingsadres- en profielgegevens onverwijld aan FF door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan FF de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.

 2. Iedere Gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en – in het geval deze objectieve vaststelbaarheid er niet is – indien FF van meerdere Gebruikers klachten ontvangt over gedragingen die kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:

  1. als Gebruikers al dan niet onder valse voorwendselen het Platform oneigenlijk gebruiken om Gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
  2. ieder gebruik van het Platform waarbij de Gebruiker bij het inrichten van Profielpagina's, Plaatsen en Reageren opzettelijk of abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt (freelancer, opdrachtgever, intermediair) met als mogelijk neveneffect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden.
  3. het plegen van acquisitie op Gebruikers anders dan waarvoor het Platform bedoeld is (bijvoorbeeld voor de opbouw van een concurrerend platform dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als het Platform (primair ingevulde marktbehoefte van FF: zie art. 2 lid 1a).
  4. het verspreiden van Geplaatste Opdrachten buiten het Platform of op concurrerende platforms zoals bedoeld onder C, tenzij Gebruiker zelf de Plaatser van de betreffende Opdracht is.
  5. het Plaatsen van Opdrachten door Intermediairs zonder dat de Opdrachtgever aan wie de te recruteren arbeidskracht uiteindelijk ter beschikking zal worden gesteld nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor Plaatsing van de betreffende Opdracht door die Intermediair.
  6. het plaatsen van directe contactgegevens (email, fax, telefoon, www adres, social media adressen, etc) op Profielpagina's, in Reacties en in Opdrachten, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van FF.
  7. het door een Werknemergebruiker actief zijn als Gebruiker zonder zichzelf expliciet te presenteren als betrokkene bij een Werkgeversgebruiker.
  8. het door Gebruiker die ook kwalificeert als Werkgevergebruiker niet onverwijld beëindigen van misbruik als bedoeld in het vorige lid door een Werknemergebruiker waarover de Werkgevergebruiker gezag uitoefent, nadat FF de Werkgevergebruiker schriftelijk heeft verzocht om het misbruik te beëindigen.
  9. Indirecte acquisitie, hierbij zijn de volgende vormen van misbruik mogelijk: (i) het kopiëren en herpubliceren op een andere website van Content, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FF, (ii) het Plaatsen van Opdrachten zonder dat de eindopdrachtgever (de organisatie ten gunste waarvan de gezochte professional uiteindelijk zijn diensten verricht) of de intermediair die hiertoe van de eindopdrachtgever toestemming had verkregen voorafgaand aan de Plaatsing op het Platform aan de Plaatsende Gebruiker aantoonbaar schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de Plaatsing. Van misbruik is direct sprake indien de Plaatser van een Opdracht op eerste verzoek van FF niet binnen 24 uur de schriftelijke toestemming als bedoeld in dit lid kan aantonen. Indien na genoemde 24 uur met documenten of emailverkeer deze toestemming niet aannemelijk kan worden gemaakt, is FF gerechtigd tot opschorting van toegangsrechten tot het Platform en eventueel alle ander sanctionering zoals bedoeld in de Voorwaarden.
  10. directe acquisitie, hierbij is sprake van misbruik indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door een Werknemergebruiker in zijn rol als tewerkgestelde door Werkgevergebruiker op Opdrachten van derden wordt Gereageerd teneinde te solliciteren naar verkrijging van de betreffende Opdracht.
  11. het niet correct afsluiten van Opdrachten. Opdrachtgevers dienen hun Opdrachten zodra deze met kandidaten ingevuld zijn of niet verder ingevuld hoeven te worden af te sluiten met een kort bericht aan de Freelancers die gereageerd hebben. Reden hiervoor is dat als gevolg van het niet sturen van een kort bericht Freelancers vergeefs wachten op reactie van de Opdrachtgever. Dit leidt tot irritaties en berokkent het Platform uiteindelijk schade.
  12. L. het openlijk danwel heimelijk door een Gebruiker danwel Werknemergebruiker gebruiken van alternatieve accounts waarbij Reacties en Opdrachten Geplaatst worden tijdens een periode van opschorting van Plaatsingsrechten als gevolg van overschrijding van fair use Plaatsingsrechten, opschorting van de algehele toegang om andere redenen of na beëindiging van een overeenkomst op grond van eerder misbruik.
 3. Indien Gebruiker gebruik maakt van een door FF ter beschikking gestelde API, zal Wederpartij bij de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens steeds handelen conform de instructie van FF. Het gebruik van functionaliteit door een Wederpartij beperkt FF niet in haar vrijheid ter zake van het verbeteren c.q. wijzigen van functionaliteit. Kosten voor aansluiting of aanpassing van software van Wederpatijen komen uitsluitend voor rekening van Wederpartij zelf en kunnen niet worden doorbelast aan FF.

 4. Indien Wederpartij wenst om de Widget en/of Reviews op zijn eigen website te publiceren, zal Gebruiker steeds alle aanwijzingen van FF ter zake opvolgen. FF behoudt zich het recht voor deze aanwijzingen te vervatten in een separaat te sluiten overeenkomst. Indien Gebruiker deze overeenkomst niet aanvaardt, zal zij de gekopieerde content in het algemeen en gekopieerde Reviews in het bijzonder van zijn eigen website verwijderen en verwijderd houden.

 5. Gebruiker zal, indien hij personen aanzet tot het doen van een Review, dit op neutrale wijze doen zonder invloed uit te oefenen op de inhoudelijke aspecten van de Review. Gebruiker zal verder (a) nalaten zelf Reviews te (laten) plaatsen onder valse voorwendselen, (b) nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van positieve Reviews over hemzelf, (c) nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van negatieve Reviews over derden.

 6. Om de continuïteit van het Platform op de lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien FF constateert dat een Gebruiker misbruik als bedoeld in lid 2 van dit artikel pleegt dan is Gebruiker verplicht – nadat zij door FF schriftelijk op het misbruik is gewezen – onverwijld dit misbruik te doen beëindigen, bij gebreke waarvan Gebruiker:

  1. als Wederpartij zonder nadere aankondiging in verzuim is en het Platform vanaf dat moment schade berokkent waarvoor zij aansprakelijk is.
  2. tijdelijk de levering van diensten kan worden ontnomen resp. de toegang tot (delen van) het platform kan worden ontzegd (leveringen uit hoofd van overeenkomsten worden in dat geval opgeschort, waarbij Wederpartij FF niet aansprakelijk kan houden van enig nadeel dat zij hiervan ondervindt).
  3. ermee rekening moet houden dat FF het recht heeft haar Gebruikers te informeren over concrete maatregelen die zij heeft genomen om de opheffing van het misbruik door Wederpartij te realiseren. FF is vrij in de keuze van het medium dat zij gebruikt voor de communicatie met haar Gebruikers. FF is vrij in het noemen van de identiteit van de Wederpartij in deze communicatie en Wederpartij is niet gerechtigd tot enige vergoeding van schade als gevolg van deze communicatie, ook niet als later een onafhankelijke derde oordeelt dat een sanctioneringsmaatregel buitenproportioneel is geweest.
 7. De plicht van Gebruiker als bedoeld in lid 6 van dit artikel geldt onverminderd voor de Werkgevergebruiker, indien de overtredende Gebruiker een Werknemergebruiker is.

 8. Omdat FF in het verleden diverse malen geconfronteerd is met Gebruikers die zich opzettelijk schuldig maakten aan misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 sub A tot en met L, heeft FF vanaf 1 januari 2016 het recht om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik bij Gebruiker een boete op te eisen (waarbij Gebruiker gehouden is op eerste verzoek te betalen) van vijfduizend euro per overtreding en duizend euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt. FF zal zeer terughoudend zijn in de uitoefening van haar recht krachtens dit lid en voor uitoefening van haar recht krachtens dit lid de betreffende Gebruiker of Werkgevergebruiker schriftelijk manen het misbruik te stoppen en deze een redelijke termijn te geven waarbinnen deze maatregelen kan nemen om het misbruik te staken. Van opzettelijk misbruik zal in ieder geval sprake zijn indien een Werkgevergebruiker na verloop van deze redelijke termijn het misbruik niet definitief heeft weten te stoppen en niet transparant, constructief en adequaat samenwerkt met FF om het misbruik te stoppen.

5. VERLENGING, PRIJZEN, FACTURATIE, BETALING

 1. Tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald, kennen overeenkomsten een doorlopend karakter met automatische verlenging en een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Opzegging kan naar keuze per e-mail aan sales@freelance.nl of per aangetekend schrijven, zodat het moment van opzegging achteraf voor FF en Wederpartij niet ter discussie kan komen te staan. De partij die een beroep doet op tijdige of niet-tijdige opzegging kan dit beroep alleen doen door overlegging van de verzend- resp. ontvangstbevestiging van de betreffende opzegging.

 2. Een overeenkomst wordt geacht (opnieuw) te zijn verlengd, zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is. De duur waarmee verlengd wordt volgt steeds op de laatste dag van de initiële of eerder verlengde duur van de overeenkomst.

 3. Indien een overeenkomst met een Gebruiker op elektronische wijze tot stand is gekomen, geldt dat het automatisch verlengen c.q. het automatisch afschrijven van abonnementsgelden kan door Gebruiker te allen tijde kan worden uit- en/of aangezet in het Gebruikersgedeelte. Deze bepaling geldt nadrukkelijk niet voor Wederpartijen die via een 'natte' handtekening hun overeenkomst met FF zijn aangegaan.

 4. Indien een Gebruiker op de Website bij elektronisch afsluiten van de overeenkomst heeft aangegeven via een SEPA machtiging te willen betalen, geldt deze SEPA machtiging als een doorlopende SEPA machtiging die desgewenst intrekbaar is op de wijze omschreven in lid 2. Latere automatische incasso zullen door FF minimaal 14 dagen van te voren worden aangekondigd.

 5. Indien een Gebruiker op de Website bij elektronisch afsluiten van de overeenkomst heeft aangegeven via een creditcard machtiging te willen betalen, geldt deze creditcard machtiging als een doorlopende creditcard machtiging die desgewenst intrekbaar is op de wijze omschreven in lid 2. Latere automatische afschrijvingen zullen door FF minimaal 14 dagen van te voren worden aangekondigd.

 6. FF is gerechtigd om haar prijzen bij elektronisch gesloten overeenkomsten die stilzwijgend worden verlengd aan te passen met ingang van een verlengde duur van de overeenkomst, waarbij zij de nieuwe prijs voor de toekomstige abonnementen via haar Website en door middel van de nieuwsbrief bekend moet maken minimaal 14 dagen voordat de opzegtermijn van de op dat moment geldende overeenkomst afloopt en de verlenging tegen de aangepaste prijs effectief plaatsvindt. Indien een Gebruiker zich heeft afgemeld voor de emailnieuwsbrief, volstaat voor de communicatie van een prijswijziging publicatie op een pagina in het Gebruikersgedeelte.

 7. Bij overeenkomsten met Wederpartijen met wie FF een schriftelijke overeenkomst met 'natte' handtekening heeft gesloten (die derhalve niet op de Website tot stand is gekomen), is FF gerechtigd niet vaker dan een maal per zes maanden haar prijzen aan te passen. FF dient prijswijzigingen schriftelijk te communiceren en betroffen Wederpartijen in staat te stellen hun overeenkomst te beëindigen, indien zij de aangepaste prijs niet willen betalen voor de geleverde diensten.

 8. FF is zonder beperking gerechtigd voor verschillende marktsegmenten verschillende contracttypen in te voeren. FF is niet gebonden aan gevoerde contracttypen en is gerechtigd contracttypen toe te voegen en te verwijderen. Binnen de contracttypen is FF gerechtigd verder te differentiëren om te kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van verschillende submarktsegmenten. Ieder marktsegment en submarktsegment kan worden bediend met verschillende producteigenschappen en verschillende prijsstellingen. Bij wijzigingen in het commerciële beleid kan FF een Wederpartij toewijzen aan een ander contracttype, indien dit beter past bij het dan gevoerde beleid. Indien een ander contracttype anders geprijsd is, dan is FF voor het doorberekenen van de nieuwe prijs gebonden aan het bepaalde in artikel 5 lid 6 en 7.

 9. FF factureert alle Wederpartijen de volledige te betalen prijs (resp. de separaat schriftelijk overeengekomen eerste termijn van de volledig te betalen prijs) zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is.

 10. FF hanteert een betalingstermijn van 28 kalenderdagen.

 11. Tussen FF en Wederpartij overeengekomen prijzen zijn altijd te vermeerderen met BTW.

 12. Voor het meten factureerbare en niet-factureerbare geleverde aantallen alsmede het meten van geleverde aantallen die afgeboekt worden op credits of andere tegoeden die Wederpartij bij FF aanhoudt, is de administratie van FF leidend, maatgevend en bindend, tenzij Wederpartij aannemelijk maakt dat er een fout in de administratie van FF aanwezig is. Wederpartij wordt geacht een dergelijke fout aannemelijk te hebben gemaakt, indien Wederpartij cijfers van een onafhankelijk administratief systeem van een derde kan overleggen die duidelijk wijzen op een aanzienlijke onregelmatigheid en zij FF ter verificatie een redelijke termijn zonder beperking toegang tot het onafhankelijk administratief systeem heeft gegeven.

 13. Indien betaling door Wederpartij na het verlopen van een overeengekomen betalingstermijn niet volledig is ontvangen, is FF gerechtigd tot het berekenen van EUR 10,- administratiekosten voor iedere herinnering en EUR 10,- administratiekosten voor iedere aanmaning die zij verstuurt voordat volledige betaling is ontvangen. Op de herinnering en de aanmaning zal FF een betaaltermijn hanteren van 5 kalenderdagen.

 14. Onverminderd artikel 5 lid 7 en 8: Indien na het verlopen van de betalingstermijn op de betalingsherinnering en –aanmaning zoals bedoeld in artikel 6 lid 13 volledige betaling uitblijft, is Wederpartij in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat sprake is van verzuim, dan is:

  1. Wederpartij verschuldigd (i) invorderingskosten van 10% over het totaal van de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten als bedoeld in artikel 6 lid 13, (ii) de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met drie procentpunten over de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten en invorderingskosten alsmede (iii) alle aanvullende kosten die FF maakt om haar vorderingen geïnd te krijgen,
  2. FF gerechtigd om zonder nadere aankondiging haar levering aan Wederpartij in de vorm van het verlenen van iedere toegang tot het Platform volledig of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat FF gehouden is tot vergoeding van enige schade als gevolg van die opschorting en zonder dat FF gehouden is om Wederpartij te compenseren voor de periode dat hem de toegang ontzegd werd als gevolg van zijn niet-nakoming.
 15. Gedane betalingen worden gedaan eerst ter voldoening van rente, dan van invorderingskosten, dan van administratiekosten en tenslotte ter voldoening van de openstaande hoofdsom.

 16. Bezwaren zoals betwisting van facturen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemaakt tot uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop de factuur gestuurd werd ter zake van het gefactureerde, bij gebreke waarvan alle rechten tot reclamatie vervallen. Ter vaststelling van de datum van bezwaar geldt bij email en fax de datum van ontvangst en bij normale post de datum van het poststempel.

 17. Een bezwaar of betwisting bevrijdt Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting. Het verschaft evenmin ruimte voor iedere vorm van uitstel van betaling of opschorting van enige andere verplichting van Wederpartij jegens FF.

 18. Wederpartij is slechts dan gerechtigd tot het verrekening van verschuldigde bedragen, indien er tussen Wederpartij en FF schriftelijk overeenstemming is bereikt over de verschuldigdheid van de vordering waarmee Wederpartij wenst te verrekenen.

 19. FF is te allen tijde gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar zonder nadere aankondiging haar prijzen te verhogen met een inflatiecorrectie ter grootte van de CBS Consumenten Prijsindex.

6. LEVERING, OVERMACHT EN ONTOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Indien FF met Wederpartij een termijn is overeengekomen waarbinnen FF zal leveren, dan geldt deze termijn als indicatief en niet als fataal. FF is dan verplicht tot een redelijke inspanning om de levertermijn te halen. Bij overschrijding is FF enkel op grond van het niet nakomen van de levertermijn niet in verzuim. Indien FF levering van e-mail notificaties binnen een bepaalde termijn garandeert, dan garandeert zij een inspanningsverplichting tot het uitsturen van die e-mail notificaties binnen de gestelde termijn. FF zal bij discussies over of een bepaalde e-mail notificatie (tijdig) verstuurd is, die specifieke e-mail notificatie niet hoeven te loggen en archiveren. Maatgevend en bindend in dergelijke vraagstukken is de algehele server performance over een langere periode en het percentage e-mail notificaties dat binnen de gestelde termijn verstuurd is te berekenen over alle Opdrachtgevers tezamen. FF spant zich in om te allen tijde minimaal 99% van de e-mail notificaties (tijdig) te versturen.

 2. Indien FF met Wederpartij bepaalde aantallen is overeengekomen die FF zal leveren, dan is FF verplicht tot een redelijke inspanning om de te leveren aantallen te halen. Bij te lage geleverde aantallen is FF niet in verzuim. Zolang FF de redelijke inspanningsverplichting in acht neemt, blijft zij gerechtigd leveringen te doen en overeenkomstig te factureren. Wederpartij is bij uitgestelde leveringen het proportionele deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, welke – indien geen kortere termijn van facturering is overeengekomen – uiterlijk factureerbaar is 30 kalenderdagen na levering van het geleverde gedeelte.

 3. Iedere leveringsgarantie die FF doet, heeft tussen FF en Wederpartij te gelden als inspanningsverplichting.

 4. Indien zich een situatie voordoet waarin FF niet de overeengekomen aantallen levert, dan kan dit een Wederpartij nooit het recht geven om van FF te verlangen (a) dat FF relaties met klanten of leveranciers opschort of beëindigt of (b) dat FF haar website aanpast teneinde hogere aantallen te gaan leveren. Evenmin kan in genoemde situatie de betreffende Wederpartij van FF verlangen dat FF afziet van voorgenomen veranderingen in layout op het Platform. FF is te allen tijde vrij het Platform naar eigen keuze in te richten, waarbij heeft te gelden dat afbeeldingen, teksten, lettertypen, lettergrootten en overige vormgegeven elementen in offertes en overeenkomsten FF niet binden of beperken in de doorontwikkeling van het Platform resp. de ontwikkeling van nieuwe producten. Een Wederpartij kan geen rechten uitoefenen om dergelijke doorontwikkelingen te beïnvloeden in haar voordeel.

 5. FF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FF geen invloed kan uitoefenen, waardoor FF niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. FF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van een overeenkomst met Wederpartij verhindert, intreedt nadat FF haar verbintenis had moeten nakomen.

 6. In geval van misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 kan door Gebruiker geen beroep op overmacht worden gedaan.

 7. Indien een Wederpartij niet of niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de Voorwaarden voldoet, dan is FF gerechtigd haar dienstverlening in het algemeen en al haar leveringen aan Wederpartij in het bijzonder op te schorten of de overeenkomst met Wederpartij te beëindigen zulks naar vrije keuze van FF, waarna (a) alle door Wederpartij verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en (b) Wederpartij geen directe of indirecte schade als gevolg van gemiste inkomsten, gemaakte kosten of anderszins kan vorderen.

 8. Indien, zulks ter exclusieve beoordeling van FF, FF kan verwachten dat (a) Wederpartij in de toekomst (deels) niet (tijdig) zal (kunnen) nakomen zoals overeengekomen of (b) Wederpartij voor leveringen van FF niet zal (kunnen) betalen zoals overeengekomen, heeft FF het recht om de tussen Wederpartij en FF gesloten overeenkomst te ontbinden resp. alle leveringen en prestaties van FF aan Wederpartij op te schorten, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, waarbij FF tevens zal zijn bevrijd van alle beperkende bepalingen die voortvloeien uit eerdere overeenkomsten met Wederpartij.

 9. Van een situatie als bedoeld in artikel 6 lid 8 zal in ieder geval sprake zijn indien en zodra (i) de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (ii) de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, (iii) de Wederpartij door executoriale beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of een deel daarvan verliest of (iv) door een derde voor Wederpartij faillissement wordt aangevraagd.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN EXCLUSIVITEIT

 1. FF is gerechtigd tot vrije en onbeperkte publicatie op het Platform van alle Content en merk- en handelsnamen van Wederpartij vanaf het begin van de overeenkomst tot onbeperkte duur na het einde van de overeenkomst. FF is de enige rechthebbende aangaande de publicatie van Reviews. Gebruikers kunnen geen publicatie- of gebruiksrechten ontlenen aan het feit dat een Review betrekking heeft op hen. FF kan een Review verwijderen van de Website indien zij twijfels heeft over de herkomst resp. de motivatie achter de Review. Een Gebruiker over wie een Review is gepubliceerd heeft niet het recht om van FF verwijdering van een Review te vorderen. Deze elementen kunnen op de Website worden gepubliceerd. De kwantitatieve elementen kunnen tevens statistisch worden bewerkt en gepubliceerd op websites van derden (waaronder die van Freelancers, Intermediairs en Opdrachtgevers via een Widget).

 2. Wederpartij garandeert dat hij gerechtigd is te beschikken over de intellectuele eigendommen als bedoeld in artikel 7 lid 1.

 3. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door FF al dan niet ten behoeve van Wederpartij ontwikkelde software berusten bij FF. Wederpartij onthoudt zich van verveelvuldiging en openbaarmaking van de software (waaronder begrepen user-interface schermen en (bron)code). Wederpartij onthoudt zich van ieder gebruik van het uitgewerkte concept zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FF.

 4. Indien Wederpartij geldt als Opdrachtgever of Contentpartner en hij als onderdeel van de overeenkomst met FF Content levert aan FF, dan garandeert Wederpartij dat deze Content (a) door of in opdracht van Wederpartij voor FF op maat is gemaakt en dus uniek en exclusief aan FF ter beschikking wordt gesteld, (b) op geen andere website deze Content zal worden gepubliceerd, (c) Wederpartij noch enige derde partij rechten kan uitoefenen die de vrije, onbeperkte publicatie van de Content door FF kan beperken of rechten kan uitoefenen die strijdig zijn met de exclusieve rechten van FF ter zake van de Content.

 5. Onverminderd artikel 6 lid 7: Indien Content onrechtmatig door derden gepubliceerd staat, kan FF van de Wederpartij van wie zij de eigendoms- of gebruiksrechten (mede) verwierf tot 48 maanden nadat de Content aan FF ter beschikking werd gesteld alle redelijke medewerking vorderen bij haar inspanningen de onrechtmatige publicatie te stoppen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. FF is niet aansprakelijk jegens Wederpartij voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet, schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van FF.

 2. FF is geen partij in overeenkomsten ter zake van de Opdracht die via het Platform gesloten worden tussen Gebruikers onderling.

 3. Onverminderd lid 1 van dit artikel geldt, dat FF niet aansprakelijk is jegens Wederpartij voor aanspraken die derden bij Wederpartij maken. In het bijzonder geldt deze bepaling voor claims van derden bij Wederpartij die direct of indirect voortvloeien uit (a) een incorrect functioneren van de Website en (b) fouten in de verwerking van Opdrachten en overige te publiceren gegevens

 4. Onverminderd lid 1 van dit artikel geldt, dat FF niet aansprakelijk is jegens Wederpartij voor gederfde inkomsten en gemaakte kosten voor zover die direct of indirect voortvloeien uit (a) Reviews, (b) fouten op de Website, (c) fouten in de verzameling en verwerking van Opdrachten en overige te publiceren gegevens, (d) tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website, (e) de samenwerking in zijn algemeenheid en/of (f) het opschorten of beëindigen van overeenkomsten resp. leveringen, ongeacht op welke grond de opschorting of beëindiging geschiedde en ongeacht of de opschorting of beëindiging jegens Wederpartij rechtmatig of proportioneel was.

 5. Wederpartij is zonder beperking aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van misbruik (zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 sub A t/m L) begaan door haarzelf en door Werknemergebruikers op wie zij een aanmerkelijke invloed kan uitoefen in de vorm van bijvoorbeeld gezag bij een loondienstbetrekking.

 6. Wederpartij is zonder beperking aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 h. Indien Wederpartij dit misbruik niet onverwijld beëindigt nadat FF de Gebruiker schriftelijk heeft verzocht om het misbruik te beëindigen, verbeurt Wederpartij een boete van vijfduizend euro per dag onverminderd het recht van FF om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 7. Wederpartij vrijwaart FF voor aanspraken die derden bij FF maken die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming door Wederpartij van artikel 7 lid 2 en 4. Bedoelde vrijwaring ziet ook op alle kosten die FF moet maken om zich te verweren tegen de aanspraken bedoeld in dit lid.

 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1 t/m 4 geldt, dat– indien FF aansprakelijk is of wordt jegens Wederpartij – FF maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat Wederpartij de laatste 12 maanden aan FF verschuldigd is geweest, waarbij FF gerechtigd is om het uit de aansprakelijkheid voortvloeiende verschuldigde bedrag te verrekenen met openstaande nota's (ook indien de betaaltermijn op deze nota's nog niet is verstreken) en toekomstige leveringen (voor zover die reeds in beperkte of onbeperkte hoeveelheid tegen een al vastgestelde prijs zijn overeengekomen).

9. OVERIGE BEPALINGEN

 1. FF en Wederpartij zullen geen mededelingen aan derden doen omtrent hun (inhoud van de) overeenkomst, anders dan na voorafgaand overleg, tenzij de overeenkomst al bij een breed publiek bekend had kunnen zijn. Deze bepaling blijft van kracht tot 48 maanden na het einde van de overeenkomst.

 2. Nadat alle overeenkomsten tussen FF en Wederpartij zijn geëindigd blijven artikel 7 lid 1 en artikel 9 lid 1 en 5, van kracht totdat de termijnen genoemd in deze bepalingen zijn verlopen.

 3. Algemene of andere voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing tenzij hun toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen met FF en de betreffende set voorwaarden aantoonbaar aan FF ter hand is gesteld.

 4. Indien een Wederpartij handelt in strijd met geldende bepalingen en FF maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van FF in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. FF behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan Wederpartij verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.

 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FF worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door FF ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 6. De Voorwaarden kunnen door FF periodiek worden herzien. De Voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de Voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Website op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen FF en Wederpartij. De administratie en het archief van FF is hiervoor maatgevend. Als een bepaling in de Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in een overeenkomst met Wederpartij, prevaleert de afwijkende bepaling in de overeenkomst.

 7. Indien enige bepaling van de Voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onverbindend is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht en zullen FF en Wederpartij in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen met de ongeldige of onverbindende bepaling bedoeld werd.

 8. Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de betekenis en interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

 9. De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht. Indien in een definitie een werkwoord wordt gedefinieerd, gelden vervoegingen van dit werkwoord geschreven met een hoofdletter onverminderd onder de (vervoegde) definitie.

 10. Op de relatie tussen FF en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist de rechtbank van Rotterdam. Partijen zullen ieder voor zich of gezamenlijk de mogelijkheid van mediation en arbitrage overwegen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten